คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือสำหรับประชาชน(ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548)


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน


การรับชำระภาษีป้าย


คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


คู่มือการให้บริการประชาชนการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือการปฏิบัติมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  (1)